Algemene voorwaarden

 1. Advocatenkantoor Goumans (hierna ook aangeduid als “het advocatenkantoor”) is de naam waaronder mr. J.J.M. Goumans de advocatenpraktijk uitoefent en opdrachten tot dienstverlening als advocaat aanneemt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tussen een cliënt (opdrachtgever) en het advocatenkantoor.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met deze algemene voorwaarden.
 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor het advocatenkantoor werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door het advocatenkantoor zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 5. Het advocatenkantoor kan zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk vooraf overleg worden gepleegd met de cliënt. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde(n).
 6. Het advocatenkantoor is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de daarvoor door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening.
  De aansprakelijkheid van het Advocatenkantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 7. De werkzaamheden worden periodiek en overeenkomstig het uurtarief of gemaakte tariefafspraak aan de cliënt in rekening gebracht. Kosten die niet in de tarieven zijn verwerkt, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierechten, deurwaarderskosten, koerierskosten, kantoorkosten, vertaalkosten en de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden, worden aan de cliënt doorbelast. Voor zover van toepassing wordt de verschuldigde BTW in rekening gebracht.
 8. Het advocatenkantoor is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot voor honorarium en kosten in rekening te brengen.
 9. Indien zaken worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtshulp, is de declaratie beperkt tot de kosten die op grond van de Wet op de rechtsbijstand voor rekening van de cliënt komen.
 10. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening, die vermeld staat op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim. Zodra de cliënt in verzuim is met tijdige en/of volledige betaling van een declaratie zijn de wettelijke rente en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd en mag het advocatenkantoor de werkzaamheden opschorten of de opdracht tussentijds beëindigen
 11. Advocatenkantoor Goumans neemt geen gelden voor derden in ontvangst.
 12. De rechtsverhouding tussen cliënt en het advocatenkantoor is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Limburg is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen het advocatenkantoor en de cliënt, onverminderd de bevoegdheid van het advocatenkantoor om een geschil voor te leggen aan enig andere bevoegde instantie.
 13. Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om het dossier na een periode van vijf jaren na het einde van de zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen, tenzij de wet anders bepaalt.